Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Dopis z Rady GWC

Global Wisdom CouncilGlobální rada moudrosti 

GWC je skupina zástupců zemí, kde se pořádá iniciace a jejím cílem je koordinace mezinárodních akcí a řešení otázek souvisejících s iniciací. Slovem „moudrost“ je myšlena kolektivní vlastnost, tedy nikoliv nutně vlastnost účastníků rady, ale vlastnost nás všech iniciovaných mužů.  Rada vznikla inciativou chlapů z USA po minulém Eurosoulu a po několika „přátelských schůzkách online“ byla formálněji ustavena letos v lednu. Byl jsem požádán abych se pro první období stal za ČR členem. (Z iniciačního týmu jako jeden z mála umím trochu anglicky a už tuto roli plním několik let neformálně.)

První reálná agenda rady byl Eurosoul. Teď přišla pandemie a na poslední radě jsme se místo plánů prostě jen sdíleli. Bylo to úžasné, muži z Austrálie, USA, Irska a UK i Německa a Rakouska zažívají velmi podobnou situaci spolu s námi. Díky radě jsme všichni mohli prožít naše propojení a rozhodli jsme se, že o tom napíšeme a nabídneme naše myšlenky všem. Dokument vznikal v angličtině a psali ho hlavně chlapi z USA a UK. Díky tomu má zvláštní slovník a obraty, které možná pro nás nejsou přirozené. Nechtěl jsem to ale dávat překládat někomu jinému, protože jsem přímý účastník a spoluautor. A tak je překlad asi trochu kostrbatý a možná je jeho styl na naše zvyky moc patetický. Chtěl jsem ale aby z toho dýchala ta původní atmosféra. Doufám, že většina z vás si to přečte raději v originále. 

Pavel Hrdina


Bratři,

dvanáct zástupců mužů ze sedmi zemí, ve kterých muži pracují na díle inspirovaném učením Richarda Rohra, vytvořilo Global Wisdom Council (Globální Radu Moudrosti), která má za cíl propojovat naše společné cesty znovuobjeveného mužství k opravdové službě našim časům. Potkali jsme se virtuálně 23. 3. 2020.

Ve chvíli, kdy toto píšeme, je 29. 3. a korona virus zasáhl 199 zemí a oblastí, se 721.000 nakaženými a 34.000 zemřelými. V tomto týdnu bylo 1.3 miliardy obyvatel Indie posláno do karantény.

 

Prožíváme čas mezi koncem jedné epochy a začátkem nové. Je to opravdový globální liminální prostor. V této radě jsme nehledali finální slova, ale spíše nabízeli aktivní a upřímné svědectví. Rádi bychom sdíleli tyto skromné reflexe s vámi všemi jako
povzbuzení.

Náš svět nebude už nikdy stejný. Prožíváme zkušenost bolesti, hněvu, strachu, nejistot a ztrát. Pláčeme nad tou ztrátou. Lidé jsou nervózní, jako by očekávali tsunami.

Zároveň zažíváme ticho na ulicích, nebe bez letadel a toto formuje nové zkušenosti našich životů. Slyšíme svědectví o vyčištění řek a snižování smogu v ovzduší.

Dovolíme tichu, které mnozí zažíváme, aby nám pomohlo hledat to, co je skutečně nezbytné? Jsme schopni žít od okamžiku k okamžiku?

Tato pandemie je globální krizí. Nemůžeme si vybrat, zda se jí zúčastníme nebo ne. Tak ji přivítejme. Prožívejme aktivně tento liminální prostor, jakkoliv obtížné to může být.

 

Naše společná práce v iniciaci nás uvádí do požehnání, zázračného uzdravování a
proměny, kterou nám liminální prostor nabízí. Pamatuj „Tvůj život není o tobě”!

Není katastrofou zastavit se nebo se dokonce vrátit zpět k porodní práci započaté na iniciaci. Tím samým způsobem, jakkoliv podivně to může pro muže znít, můžeme být povoláni jako porodní asistenti a pomáhat při zrození nové reality, rozvíjející se na naší planetě.

Máme opravdu možnost volby? Kdy, když ne teď jsme voláni přeostřit, přehodnotit naše způsoby života, způsob fungování ekonomiky, způsob vnímání (a využívání) přírody? Kdy jindy, než teď, máme šanci změnit svoje myšlení a své chování? Časy, jako jsou tyto, nás volají netančit jen tanec přežití, ale také tančit posvátný tanec. Máme skutečně čekat až na konec našeho života, abychom se pak litovali slovy: „Kéž bych býval měl tu odvahu…”?

Sdílejme svou zranitelnost jako jeden z největších darů. Zranitelnost umožňuje důvěru. Globální důvěra je to, co potřebujeme, pokud chceme nezničitelné základy nového bytí s ostatními. Důvěra nás povede k nové ekonomice, ne ke staré ekonomice, založené na těžbě a vedoucí ke smrti, ale k reciproční ekonomice, která povede k zlepšení života pro všechny. A pamatujte, změna se stane na základě důvěry.

Připomínáme pět našich základních kamenů – centrování, sdílení (za procvičování dodržování fyzické vzdálenosti :-) ), sdružování, opouštění a služba. Skrze ně může vznikat soucit v akci, který je v těchto časech tak potřebný.

Nedovolme ale aby se nezbytné omezení fyzického kontaktu proměnilo v sociální oddělení. My naopak komunitu a propojení nyní potřebujeme vice než jindy. Prosíme, rozšiřujte praktické způsoby propojení mezi bratry. Zde je jedna z iniciativ: virtualcouncil.org, ve které se muži mnoha zemí propojují pomocí Virtuální rady.

 

Jsme vděční za pouto našeho bratrství. Necháváme zaznít nádherná slova, která básník David Whyte napsal v roce 1996, ve stejném roce, kdy Richard Rohr a Steven Gambill pořádali první Iniciaci, MROP - Mužský rituál přechodu do dospělosti!
 

Brothers around the world,

Twelve men from seven countries hosting work inspired by Richard Rohr's teaching and M.A.LE.s, have formed a Global Wisdom Council which aims to weave together our common aspirations to re-ground masculine practice to truly serve our times. We met, virtually, on March 23, 2020.

At this writing, March 29, 2020, Coronavirus is affecting 199 countries and territories, with 721,000 cases and 34,000 deaths. Earlier this week, India with 1.3 billion people, imposed a national lockdown.

We are living in between the end of one age and the beginning of a new one: a truly global liminal space and time. Just as Council seeks not the final word, but rather to offer active and honest witness, we share these humble reflections with you as encouragement.

Our world will never be the same again. We live and experience pain, anger, fear, uncertainty, loss. We grieve that loss. People are nervous as they wait for a "tsunami".

At the same time, we witness silence on the streets, no airplanes in the sky and these form new experiences in our lifetimes. We hear reports of waterways clearing and air pollution declining.

Does the quiet that many of us experience now allow us to rethink what is really necessary? Are we able to learn living moment to moment?

This pandemic is a global crisis. We don't have the chance to decide if we want to be part of it or not. So, let us welcome it. Let us actively live into this global liminal space, as difficult as it may be.

Our shared work in initiation has introduced us to the blessing, miraculous healing and transformation that liminal space has already granted us. Remember: “Your life is not about you"!

Isn't it disastrous to consider halting or even reversing a birthing labor once it has initiated? In the same way, odd as it may sound for us as men, we may be called to serve alongside women as midwives to help birth the new reality emerging for our planet.

Do we really have a choice? When, if not now, are we forced to re-focus, to re-evaluate our way of living, the way our economy works, the way we perceive (and use) nature? When, if not now, do we have the chance to change our minds and then change our practices? Times like these call on us to dance not only our “survival dance” but also to try a new “sacred dance”. Should we really wait until the end of our lives to regret in a way like: “I wish I had the courage to ...”?

Let's share our vulnerability as one of our greatest gifts. Vulnerability engenders trust. Global trust is what we need and it can form the indestructible foundation for a new way of being with each other. Trust will lead to a new economy, not an extractive economy leading to death, but a reciprocal economy enhancing life for all of humanity in full embrace with the more than human world. And remember, change happens at the speed of trust.

We recommit to our five touchstones of Centering, Gathering (by practicing physical distancing), Connecting, Releasing, Serving. These give rise to wellsprings of compassion-in-action appropriate to the imperatives of these times.

Let us not turn this time of necessary "physical distancing" into social distancing. On the contrary, we need community and connection now more than ever! Please share practical ways to connect with other brothers. Here is one initiative: http://virtualcouncil.org. Men from many countries are connecting through Virtual Councils.

We are immensely grateful for our bonds of our shared brotherhood. We echo the wonderful words which poet David Whyte wrote in 1996, ironically, at the same time that Richard Rohr and Stephen Gambill offered the first Men's Rites of Passage!


Chleby a ryby

~ David Whyte 1996

Toto není
věk informací

Toto není věk
informací

Zapomeňte na noviny,
Zapomeňte na rádio
Zapomeňte na modře
blikající obrazovky.

Toto je čas chlebů a ryb
Lidé jsou hladoví
a jedno dobré slovo
je chléb pro tisíce.

Loaves and Fishes

~ David Whyte 1996

This is not
the age of information.

This is not
the age of information.

Forget the news,
and the radio,
and the blurred screen.

This is the time of loaves
and fishes.
People are hungry
and one good word is bread
for a thousand.

 

Toto je snímek obrazovky pořízený během popsané virtuální rady.

Tři plus jeden Glogarové

z cyklu Cesty víry


V poslední březnovou neděli jsme mohli v pořadu České televize nakouknout do zákulisí rodiny Petra Glogara.

Mě vlastně vždycky fascinovalo začínat nové věci a vlastně něco, co je tvůrčí a zároveň co může mít nějakej přesah.

Jestli tě to zajímá a v neděli jsi to nestihl, můžeš se na pořad podívat ze záznamu ČT

Martin