Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Seznam přeložených témat

Překlad meditace CAC ze soboty 22. 6. 2024
na téma: Odolnost a růst

Odolnost a růst: Týdenní shrnutí

Neděle 
Při psychologickém růstu se člověk posouvá směrem ke stále větší samostatnosti a nezávislosti. Při duchovním růstu si člověk stále více uvědomuje, jak je naprosto závislý na Bohu a na Boží milosti, která přichází skrze druhé lidi. 
-Gerald May 

Pondělí 
V nejzralejším stádiu duchovního vývoje jsem "jen já", se všemi bradavicemi. Nyní jsme se plně odpoutali od vlastního obrazu sebe sama a žijeme v Božím obrazu nás samých - který zahrnuje a miluje jak to dobré, tak to špatné. Prožíváme skutečný klid a svobodu. To je pokoj, který svět nemůže dát (viz Jan 14,27), a plné spočinutí v Bohu.  
-Richard Rohr  

Úterý 
Resilience ve skutečnosti nespočívá v tom, že se vrátíte zpět do původní podoby, ale mnohem více v tom, že si znovu osvojíte jakoukoli novou podobu. Odolnost, která po nás ve skutečnosti nechce, abychom zapomněli, ale která v sobě nese vzpomínku na jakoukoli újmu nebo jakýkoli požár, jímž jsme prošli.  
-Cole Arthur Riley 

Středa 
Pokračováním v této bolesti, jejím plným prožíváním a procházením jí metabolizujete a ukončujete ji. Tímto procesem také rostete, vytváříte ve svém nervovém systému více prostoru pro plynulost a soudržnost a budujete svou schopnost dalšího růstu. 
-Resmaa Menakem 

Čtvrtek 
Psychologie a spiritualita se krásně spojují, aby nám ukázaly, že náš růst někam směřuje. Trajektorie směřuje ke sjednocení: sjednocení s Bohem/realitou, se sebou samým, s druhými a s vesmírem. 
-Richard Rohr  

Pátek 
Musíme přijmout konečné zklamání, ale nikdy nesmíme ztratit nekonečnou naději. Jedině tak budeme žít bez únavy z hořkosti a odlivu zášti.  
-Martin Luther King, Jr.  

Dvacetipětidenní cvičení
Změkčení skrze stísněnost

Domorodá autorka a básnířka Pixie Lighthorse pojmenovává vědomou péči a pozornost, kterou musíme věnovat svým zraněním, aby se zahojila: 

Pružní a silní jsme schopni toho, co západní svět tak rád chválí; to znamená, že se ocitáme "v síle" v těžkých časech. Vždy se očekává běh na autopilota nebo superhrdinská síla... bez ohledu na to, co je jejich produktivita stojí na zdraví, emocionální a duchovní pohodě a intimitě s jejich blízkými.  

Ano, my lidé se dokážeme prosadit - a je to velmi užitečná dovednost, pokud ji využíváme krátkodobě, abychom zvládli bezprostřední úkoly. V delším časovém období má nadměrné posilování stahující účinek - přerušuje přísun kyslíku k tomu, co v nás ještě hledá uzdravení.  

Tkáň je v místě, kde se drží rána, bledá a moje tělo má s takovými místy problémy. Tam, kde je zúžení, neproudí vzduch ani krev. Naše části jsou odříznuté od celku, oddělené a příliš chráněné, ne-li zaškrcené.  

Dýchejte do těchto míst zhluboka a dlouze, vnášejte do zúžených ohnisek vědomé uvědomění, zahřívejte je dechem a dokonce i fyzickým dotykem. Nechte svůj dech hluboce a dlouze působit na zatuhlé oblasti; je to podobné jako akt protahování svalů, které byly zapojeny do zvedání těžkých břemen, a dejte jim prostor a příležitost k nápravě. K růstu dochází na emocionální a duchovní úrovni, když na dané oblasti pracujete a věnujete stejný čas jejímu uvolnění s prostorností své péče a pozornosti.  

Dovolím kyslíku, aby vlil do mých buněk životní sílu,  
dýchám do zúžených míst v mém těle  
, která se sevřela strachem.  

Fr. Richard Rohr, OFM
přeloženo DeepL
Resilience and Growth: Weekly Summary  

Sunday 
In growing psychologically, one moves toward increasing autonomy and independence. In growing spiritually, one increasingly realizes how utterly dependent one is, on God and on the grace of God that comes through other people. 
—Gerald May 

Monday 
In the most mature stage of spiritual development, I’m “just me,” warts and all. We are now fully detached from our own self-image and living in God’s image of us—which includes and loves both the good and the bad. We experience true serenity and freedom. This is the peace the world cannot give (see John 14:27) and full resting in God.  
—Richard Rohr  

Tuesday 
Resilience isn’t really about returning back to the way you were before, but is much more about reclaiming whatever new shape your form has taken. A resilience that doesn’t really ask us to forget, but that carries the memory of whatever harm or whatever fire we’ve been through.  
—Cole Arthur Riley 

Wednesday 
By walking into that pain, experiencing it fully, and moving through it, you metabolize it and put an end to it. In the process, you also grow, create more room in your nervous system for flow and coherence, and build your capacity for further growth. 
—Resmaa Menakem 

Thursday 
Psychology and spirituality come together beautifully to show us that our growth is going somewhere. The trajectory is toward union: union with God/Reality, with the self, with others, and with the cosmos. 
—Richard Rohr  

Friday 
We must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hope. Only in this way shall we live without the fatigue of bitterness and the drain of resentment.   
—Martin Luther King, Jr.  

Week Twenty-Five Practice 
Softening through the Constriction 

Indigenous author and poet Pixie Lighthorse names the conscious care and attention we must give to our wounds in order for them to heal:  

Tensile and strong, we are able to do what the Western world loves to praise; that is, we find ourselves “powering through” difficult times. Running on autopilot or superhero strength is always expected … with no regard for what their productivity costs them in health, emotional and spiritual well-being, and intimacy with their loved ones.  

Yes, we humans can power through—and it is a most helpful skill when it is used in the short term to get through the immediate tasks at hand. Over long periods, hyper-strengthening has a tightening effect—cutting off the flow of oxygen to whatever within us is still seeking healing.  

The tissue is pale at the site where the wound is held, and my body has experienced problems in places like these. Where there is constriction, there is no air or blood flow. Our parts are cut off from the whole, separated and over-protected, if not strangulated.  

Breathe deep and long into these areas, bringing conscious awareness into the constricted focal points, warming them with your breath and even physical touch. Let your breath be deep and prolonged over tight areas; this is akin to the act of stretching muscles that have been engaged in heavy lifting, giving them space and the opportunity to repair. Growth happens on the emotional and spiritual level when you work an area and give equal time to relaxing it with the spaciousness of your care and attention.  

I allow oxygen to infuse my cells with life force,  
breathing into the constricted places in my body  
that have grown tight with fear.  

Fr. Richard Rohr, OFM

Zde se nacházejí překlady Daily Meditations, jejichž anglické originály se nacházejí na webu CAC. V den jejich vydání je zde nalezneš přeložené strojově pomocí DeepL, zpravidla do druhého dne pak projdou jazykovou úpravou někým z týmu překladatelů :-) Pokud vládneš dobrou angličtinou, přihlas se asi raději přímo u zdroje těchto úvah, tedy na webu CAC. Budeš je pak do své mailové schránky dostávat již k ranní kávě. -mš-