Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je chudák.
Richard Rohr
Seznam přeložených témat

Překlad meditace CAC ze soboty 25. 3. 2023
na téma: Pěstování mysli začátečníka

Kultivace mysli začátečníka: Týdenní shrnutí

Neděle
Ježíš říká, že jediní lidé, kteří mohou poznat a být připraveni na to, o čem mluví, jsou ti, kteří přicházejí s myslí a srdcem dítěte. Je to stejná skutečnost jako mysl začátečníka.
-Richard Rohr

Pondělí
Mysl začátečníka je připravenost být stále v úžasu, být stále nadšený. Mysl začátečníka je mysl člověka předtím, než nás životní bolesti učinily opatrnými a sebeochranářskými. Stále můžeme být nadšeni, stále můžeme být v úžasu, stále můžeme očekávat, že zítřek bude jiný než dnešek.
-Richard Rohr

úterý
Timotejův strach se zdánlivě proměnil v to, čemu říkáme "mysl začátečníka", což je to, co milost dělá vždy - proměňuje naše neřesti v jiný způsob, jak milovat Boží skutečnost a sloužit jí. To, co začíná jako bázlivost, se stává pokorou, otevřeností a učenlivostí.
-Richard Rohr

Středa
Buddhismus učí, že v každém člověku je jiskra, která představuje jeho pravou přirozenost; někdy se jí říká buddhovská přirozenost nebo původní mysl. Tato jiskra je dětská mysl, svěží a vždy zvědavá na zkušenosti.
-Fiona Gardner

Čtvrtek
Počáteční mysl je způsob života. Každý den je pro nás výzvou vidět tytéž známé lidi a krajiny novýma očima. Stejně jako je vesmír každým okamžikem nově stvořen a udržován, je vše živé a mění se, včetně nás samých, pokud jsme duchovně bdělí a věnujeme tomu pozornost.
-Estelle Frankel

Pátek
Jestliže se svět nenaučí tomuto druhu pokory, kterému říkáme mysl začátečníka, myslím, že máme problém. A vidíme to na nejvyšších úrovních - absolutní arogance "vědět" a být přesvědčeni, že víme a nikdo jiný neví tak jako my.
-Richard Rohr

Rozvíjení učenlivého srdce 

Duchovní spisovatelka Adele Ahlberg Calhounová popisuje, jak Ježíš hledal "učenlivost" u těch, kdo ho následovali: 

Ježíš neustále hledal učenlivé lidi - lidi, kteří by se dívali dál než na zdání a nedělali rychlé soudy. Hřál se u těch, kteří kladli upřímné otázky. A trápili ho a ohlupovali vzdělanci, kteří byli zatvrzelí, nepoučitelní a tupí. Řekl jim: "Pilně studujete Písmo, protože si myslíte, že díky němu máte věčný život. To jsou Písma, která o mně svědčí, ale vy odmítáte přijít ke mně, abyste měli život." (Jan 5,39).  

Ježíš se vášnivě zajímal o ty, kteří mají uši k naslouchání. Přitahovali ho ti, kteří ochotně přiznávali, kolik toho nevědí. Lidé, kteří dokázali odložit své předsudky a bavit se něčím novým, byli často příjemci Ježíšova proměňujícího slova. Ježíš stále hledá učenlivé učedníky. Jak učenliví jsme my? Schováváme se za své znalosti a je nám nepříjemné být učícím se? Budeme znovu a znovu a znovu žákem?  

Calhoun nabízí tyto podněty k zamyšlení:  

Jak žijete s paradoxy víry? Co děláte, když něco nedokážete plně vysvětlit? Vyhovuje vám tajemství? Je vám příjemné říkat "nevím"?...  

Uvědomte si své nutkání dávat druhým najevo, co si myslíte. Všimněte si, kdy si spíše skládáte, co řeknete příště, než abyste naslouchali tomu, kdo mluví. Kdy pociťujete nutkání pontifikovat nebo se jinak držet zpátky? Požádejte Boha, aby vám dal učenlivé srdce a vůli naslouchat. Co se o sobě dozvíte? O druhých? O tom, čeho si Bůh cení?  

Fr. Richard Rohr, OFM
přeloženo DeepL
Cultivating a Beginner’s Mind: Weekly Summary

Sunday 
Jesus says the only people who can recognize and be ready for what he’s talking about are the ones who come with the mind and heart of a child. It’s the same reality as the beginner’s mind.
—Richard Rohr 

Monday 
Beginner’s mind is a readiness to always be in awe, to always be excited. Beginner’s mind is one’s mind before the hurts of life have made us cautious and self-protective. We can still be excited, we can still be in awe, we can still expect tomorrow to be different than today.
—Richard Rohr 

Tuesday 
Timothy’s fear was seemingly transmuted into what we call “beginner’s mind,” which is what grace always does—it turns our vices into another way to love and serve God’s reality. What starts as timidity becomes humility and openness and teachability.  
—Richard Rohr 

Wednesday 
Buddhism teaches that there is a spark in each person that represents one’s true nature; this is sometimes called Buddha Nature or the Original Mind. This spark is the child mind, fresh and always curious about experience.
—Fiona Gardner 

Thursday 
Beginner’s mind is a way of life. Each day we are challenged to see the same familiar people and landscapes with new eyes. Just as the cosmos is created and sustained anew each moment, everything is alive and changing, ourselves included, if we are spiritually awake and paying attention.
—Estelle Frankel 

Friday 
If the world doesn’t learn this kind of humility, what we’re calling beginner’s mind, I think we’re in trouble. And we’re seeing it at the highest levels—the absolute arrogance of “knowing” and of being convinced we do know and no one else knows like we know.  
—Richard Rohr 

Developing a Teachable Heart 

Spiritual writer Adele Ahlberg Calhoun describes how Jesus looked for “teachability” in those who followed him:  

Jesus constantly looked for teachable people—people who would look beyond appearances and not make snap judgments. He warmed to those who asked honest questions. And he was grieved and dumbfounded by the educated who were hardhearted, unteachable and dense. He said to them, “You diligently study the Scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the Scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life” (John 5:39).  

Jesus was passionate about those with ears to hear. He was attracted to those who willingly admitted how much they didn’t know. People who could lay aside their prejudices and entertain something new were often the recipients of Jesus’ transforming word. Jesus is still looking for teachable disciples. How teachable are we? Do we hide behind our knowledge and feel uncomfortable being the learner? Will we be the student again and again and again?  

Calhoun offers these prompts for reflection:  

How do you live with the paradoxes of faith? What do you do when you can’t fully explain something? Are you comfortable with mystery? Are you comfortable saying, “I don’t know”?…  

Become aware of your compulsions to let others know what you think. Notice when you’re composing what you will say next rather than listening to the one who is speaking. When do you feel the urge to pontificate or otherwise hold forth? Ask God to give you a teachable heart and a will to listen. What do you learn about yourself? About others? About what God values?  

Fr. Richard Rohr, OFM
Odkazy:  

Adele Ahlberg Calhoun, Spiritual Disciplines Handbook: Practices That Transform Us, rev. ed. (Downers Grove, IL: IVP Books, 2015), 93, 94.   


Zde se nacházejí překlady Daily Meditations, jejichž anglické originály se nacházejí na webu CAC. V den jejich vydání je zde nalezneš přeložené strojově pomocí DeepL, zpravidla do druhého dne pak projdou jazykovou úpravou někým z týmu překladatelů :-) Pokud vládneš dobrou angličtinou, přihlas se asi raději přímo u zdroje těchto úvah, tedy na webu CAC. Budeš je pak do své mailové schránky dostávat již k ranní kávě. -mš-

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek