Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na sobotu po páté neděli velikonoční -

Modlitba je místo

Modlitba je psychologické místo, spirituální místo, místo, kde vystupujeme sami ze sebe, místo stvořené a obývané Bohem. Kteroukoli disciplínu, která nám může pomoci vstupovat tam, kde se setkáváme s realitou – s Realitou, kterou je v posledku Bůh – bych nazval modlitbou. To otevírá řadu možností a stylů.

Modlitbou je cokoli, co nás vyvádí z nás samých, z našich vlastních nutkání a závislostí, z našeho vlastního ega, z našeho vlastního „místa“. Silou svého egocentrismu jsme všichni do svých míst velice polapeni. V modlitbě nás Duch vyvádí ven z naší úzké zóny pohodlí. Není divu, že se modlitbě vyhýbáme; v ní bychom museli totiž svá místa změnit.

Prayer Is a Place

Prayer is a psychological place, a spiritual place, a place where we go to get out of ourselves, a place created and inhabited by God. Whatever disciplines can help us to get to where reality can get at us (the Real in its ultimate sense being God) I would call prayer. That opens up many possibilities and styles.

Prayer is whatever calls us to detach from our own self, from our own compulsions and addictions, from our own ego, from our own “place.” We are all too trapped in our own places by virtue of the egocentricity of the human person. In prayer the Spirit entices us outside of our narrow comfort zone. No wonder we avoid prayer: We have to change places.

from Catholic Agitator, “Finding a Place for Prayer”

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar