Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na středu prvního týdne po letnicích -

Nezachraňujte svou duši

Když jsme svému lidu říkali, že musí „spasit svou duši“, prostituovali jsme křesťanství. Takový přístup často ego „spirituálně“ upevňoval, což je nebezpečné a klamné. Nazývali jsme to sice cestou ke svatosti, ale často to byl jen maskovaný a zapíraný zájem o sebe sama.

Zachraňovat vlastní duši a zamilovat se do Boha jsou dvě velice odlišné cesty. Protože jsme lidem říkali, aby zachránili svou duši, upadali do duchovního konzumentsví, hromadění svátostí, svatých aktivit, asketických praktik – což vše jen potvrzovalo jejich falešné já. A tak se kolem nás začala pohybovat tato velká křesťanská ega, která jsou stažena v sebeobraně, jsou se sebou spokojená a špatným způsobem konzervativní. Obrácení se jich netýká. Každý kazatel a učitel ví, o čem tu hovořím.

Nezdravý konzervatismus je neschopen exodu, riskování, vášně, a tudíž asi i neschopen živého Boha.

Don’t Save Your Soul

We prostituted Christianity when we told our people they had to “save their souls.” That attitude often affirmed the ego “spiritually,” which is very dangerous and deceptive. We called it the journey into holiness, but it was often disguised and denied self-interest.

Saving one’s soul and falling in love with God are two very different journeys. Because we told our people to save their souls, they got into spiritual consumerism, gathering sacraments, holy works, ascetical practices – all affirming the false self. Now we’ve got these big Christian egos walking around, who are very self-protective, satisfied and conservative in the wrong way. Conversion is not on their agenda. Every preacher or teacher knows what I’m talking about.

An unhealthy conservatism is incapable of exodus, of risk, of passion, and, therefore, perhaps incapable of the living God.

from Letting Go: A Spirituality of Subtraction

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar