Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na druhou neděle v mezidobí -

Volby pro dnešek

„Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu…“ (Mk 6,8)

Ve své nejradikálnější proklamaci Božího království nám Pán sděluje, že rozhodnutí, která dnes učiníme, musí být taková, aby zítřek byl stále otevřený. Většina lidí toto evangelium nerada slyší, protože naplňovat je by znamenalo vracet se zpět a vše udělat jinak.

Velmi mnoho z nás zapustilo všechny své kořeny do tohoto světa. Jsou poctiví lidé, kteří přicházejí na rekolekce nebo si kupují knihy meditací, jako je tato, a ptají se: „Jak se můžeme dostat k svému jádru?“ V minulosti jsme udělali už tolik rozhodnutí, že o našem zítřku je rozhodnuto, takže pro zítřek už se tu žádná nová otázka neotevírá. Staré odpovědi nás drží ve svém zajetí.

Musíme se ptát: Je zítřek otevřen pro Ježíšovy radikální otázky ohledně úspěchu, bezpečnosti, moci, vlastnění a lásky?

Choices About Today

“And he instructed them to take nothing for the journey.” (Mark 6:8)

In his most radical proclamation of the Kingdom, the Lord tells us that today’s choices have to be such that tomorrow is still open. Most people are not free to hear the gospel because it would take too much backtracking and undoing.

So many of our people have put all their roots into this world. They’re good people who come to days of recollection and buy meditation books like this one and ask, “How do we extract ourselves?” We’ve made so many choices in the past that have completely determined our tomorrows, and so tomorrow is not open for new questions. The old answers have us in a leghold.

We must ask: Is tomorrow open to ask the radical questions that Jesus asked about success, security, power, possessions and love?

from Preparing for Christmas With Richard Rohr

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar