Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na pondělí 3. týdne adventního -

Tři překážky

V Kázání na hoře Ježíš říká, že jsou tři základní překážky, které stojí v cestě příchodu království Božího. Jsou to moc, sláva a majetek. Devět desetin z jeho učení se dá zařadit do těchto tří kategorií.

Jsem všemi deseti pro sexuální morálku, ale Ježíš neříká, že by to bylo to hlavní. Dokonce říká, že prostitutky dojdou do Božího království dříve než ti z nás, kteří se ve svých postelích peleší s mocí, slávou a majetkem (Mt 21,31–32). Tato trojice otupuje srdce a zabíjí ducha, říká Ježíš.

Přečtěte si Lukášovo evangelium. Čtěte Kázání na hoře. Čtěte Matoušovo evangelium a opravte mne, jestli Ježíš neříká, že moc, sláva a majetek jsou překážkami pro pravdu a pro království Boží.

Nemířím na biskupy a papeže. Mířím na nás jako na církev. Církev se s mocí, slávou i majetkem po staletí cítila spokojeně a neříkala tomu kacířství. Svůj vlastní hřích nikdo nevidí.

The Three P’s

In the Sermon on the Mount, Jesus says there are three basic obstacles to the coming of the Kingdom. These are the three P’s: power, prestige and possessions. Nine-tenths of his teaching can be aligned under one of those three categories.

I’m all for sexual morality, but Jesus does not say that’s the issue. In fact, he says the prostitutes are getting into the Kingdom of God before some of us who have made bedfellows with power, prestige and possessions (see Matthew 21:31-32). Those three numb the heart and deaden the spirit, says Jesus.

Read Luke’s Gospel. Read the Sermon on the Mount. Read Matthew’s Gospel and tell me if Jesus is not saying that power, prestige and possessions are the barriers to truth and are the barriers to the Kingdom.

I’m not pointing to bishops and popes, I’m pointing to us as the Church. The Church has been comfortable with power, prestige and possessions for centuries and has not called that heresy. You can’t see your own sin.

from Preparing for Christmas With Richard Rohr

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar