Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na sobotu pátého týdne v mezidobí -

Proroci v našich domovských městech

Proroci bývali jednou nohou v Izraeli a jednou nohou mimo něj. Stejně i ty musíš být jednou nohou ve společenství své víry a jednou nohou ve světě. Musíme vždy nalézt svou lásku a pak ji vydávat ze sebe. Dávat nebo chápat není vždy snadné. Musíme milovat tam, kde jsme k lásce povoláni, což někdy znamená milovat lidi a instituce, kteří nás opravdu odpuzují.

Proroci vždy milovali Izrael; vždy mu byli věrni. Věřili, že Hospodin používá Izrael, aby světu hlásal svou přítomnost a lásku. Neměli pocit, že by byli lepší než Izrael. Věděli jen, že k tomu národu musí promluvit slovo pravdy. Ačkoli jim tento svět přinášel utrpení, přinášel jim Izrael utrpení ještě větší.

Prophets in Your Hometowns

The prophets had one foot in Israel and one foot outside. So must you have one foot in your faith community and one foot in the world. Always we have to find our love, then give our love away. Sometimes it isn’t easy to give or to see. We must love where we are called to love, and sometimes that means loving people and institutions that really turn us off.

The prophets always loved Israel; they were always faithful to her. They believed that the Lord was using Israel to proclaim his presence and love to the world. They didn’t feel they were better than Israel. They knew they had to speak a word of truth to that nation. Although they suffered at the hands of the world, they suffered even more at the hands of Israel.

from The Great Themes of Scripture

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar