Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)

"DOBRÉ SVĚTLO" / A GOOD LAMP (IV)

Ježíš také krátce předtím říká, “Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté (zdravé), celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné (nemocné), celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? (Mat 6:22-23). Krok 4 je o vytvoření dobrého a důvěryhodného světla uvnitř nás, které odráží a zjevuje, co tam ve skutečnosti je, a to při vědomí, že „cokoli bude vystaveno světlu, stane se samo světlem“. (Ef 5:14, v Českém ekumenickém překladu je „A kde se rozjasní, tam je světlo“).

Jesus also says shortly before, “The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. But if your eye is diseased, your whole body will be darkness. Ad if the lamp within you is, in fact, darkness, what darkness that will be” (Matthew 6:22-23). Step 4 is about creating a good and trustworthy lamp inside of us that reflects and reveals what is really there, knowing that “anything exposed to the light will itself become light” (Ephesians 5:14). (A Good Lamp / Ongoing Shadow Boxing Is Absolutely Necessary, page 35)

Poznámka: Ano, musím stále znovu začínat u sebe a uzdravovat svůj vnitřní zrak. Potřebuji si stále uvědomovat svůj trám v oku. Krátká ukázka z knihy Dvanáct kroků a dvanáct tradic od AA (str. 39): „Protože jsme při povrchním zkoumání vypadali čistší, než ve skutečnosti jsme, často nás zahanbilo zjištění, že tomu tak bylo z jediného důvodu: svoje chyby jsme ukryli hluboko ve vlastním nitru pod silnou vrstvu ospravedlňování sebe samotných. Bez ohledu na to, o jaké nedostatky se jednalo, nakonec nás nepozorovaně přivedly k alkoholismu a utrpení. Při uskutečňování inventury by proto měla být hlavní zásadou důkladnost. V této souvislosti je vhodné napsat si své otázky a odpovědi na papír, jenž se stane naší pomůckou sloužící k oproštění mysli a poctivému zhodnocení vlastní situace. Bude to první zřetelný důkaz o naší nezlomné ochotě pokračovat dále v započatém díle.“ Ano, buďme důkladní v naší osobní inventuře, zpytování svědomí, odhalování svých trámů,…podle toho, co k vám nejvíce promlouvá…

Otázky / pozvání: Jakým způsobem můžeme uzdravovat / pročišťovat své vidění, abychom viděli správně a cele?

 

 

Dobro je nějakým způsobem přenášeno skrze záři, odlesk a ozvěnu jiného dobra, a to mnohem víc než jakýmkoli činem seberealizace. My se nemůžeme vytáhnout nahoru; my jsme taženi. Bůh neničí zlo přímo, jak si rádi představujeme v našich hrdinských a dualistických myslích. Bůh je daleko moudřejší, nic nepromarní, a vše využije. Bůh Bible je dobře znám pro svou schopnost přetvořit a přeměnit naše největší zla na naše největší dobra. Bůh používá naše hříchy v náš prospěch! Bůh nás přivádí – skrze selhání – z nevědomí ke stále hlubšímu vědomí a svědomí. Jak by jen toto nebyla dobrá zpráva pro všechny lidi?

Somehow goodness is transferred by radiance, reflection, and resonance with another goodness, more than by any act of self-achievement. We do not pull ourselves up; we are pulled. God does not directly destroy evil, the way our heroic and dualistic minds would like to imagine. God is much wiser, wastes nothing, and includes everything. The God of the Bible is best known for transmuting and transforming our very evils into our own more perfect good. God uses our sins in our own favor! God brings us – through failure – from unconsciousness to ever-deeper consciousness and conscience. How could that not be good news for just about everybody? (A Good Lamp / Ongoing Shadow Boxing Is Absolutely Necessary, page 35)

Poznámka: Končíme Krok 4, kdy jsme se snažili uvědomit důležitost důkladné inventury našeho já a tuto inventuru jsme udělali. Víme už, že abychom toho byli schopní, musíme se odevzdat do náruče milujícího Boha (Síly větší, než jsme my). Víme, že nemáme utíkat před svým vlastním stínem, ale je dobré ho zkusit obejmout a „spřátelit“ se s ním, aby mohl být díky Bohu proměněn na něco nového a dobrého.

Otázky / pozvání: Zapišme si zkušenost, kdy jsme si naprosto jistí, že jsme nebyli zachráněni vlastním přičiněním nebo silou. Jak nám to (pokud vůbec) pomohlo se nebát připustit naši slabost? / Můžeme si na konci tohoto bloku udělat meditační cvičení – na 10, 15, 20 minut pojďme do ticha a nechme k sobě promlouvat Přítomnost. Kdo chce, může si nechat úplné ticho a jednotlivé myšlenky a rozptýlení posílat po vodě pryč a vracet se tak zpět do tady a teď. Někdo si může „pomoci“ nějakými slovy – když jsme v závěru hodně hovořili o světle a stínu, při nádechu je možné říci „SVĚTLO“ (jako modlitbu přijetí Světla do svého nitra, do svého života, do prožívání každého okamžiku) a při výdechu „STÍN“ (jako modlitbu odevzdání a prosby o transformaci svých stínů nebo jako prosbu o přijetí svého stínového já, nebo jako vyslání svých stínů do Božího světla k ozáření a proměně na světlo, které budu moct v nádechu opět přijmout do svého srdce)… každý podle svého. Přátelé, přeju vám hluboké přebývání v tichu…

-jn-

Konec knihy Richard Rohr: Breathing Under Water (komentáře Jarda Novotný)