Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je trouba.
Richard Rohr

CC BY-NC-SA 4.0

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Seznam přeložených témat

Překlad meditace CAC ze soboty 25. 5. 2024
na téma: Život v duchu

Život v duchu: Týdenní shrnutí

Neděle
Všichni jsme chrámy Ducha svatého, stejně, objektivně a navždy! Rozdíl je pouze v tom, do jaké míry to víme, čerpáme z toho a vědomě tomu věříme.
-Richard Rohr

Pondělí
Dar Ducha je Boží vlastní síla milovat bezpodmínečně - a touto silou proměňovat svět. Tento dar poznání Ducha, schopnost milovat jako Bůh, je stejným darem, který dnes potřebujeme.
-Richard Rohr

Úterý
Když Ježíše chápeme ve vztahu k Duchu jako přítomnost, moudrost a moc, můžeme Ježíše prožívat jako dynamickou postavu, která je spojena s tajemnou Boží činností a která přebývá s námi, vždy přítomná.
-Diana Butler Bass

Středa
Ve všem, co děláme, se musíme nechat vést Duchem. Pracujeme s pohybem Ducha jako s větrem, světlem a dechem, který nás mění a posiluje nás, abychom byli nositeli změny.
-Grace Ji-Sun Kim

Čtvrtek
O Letnicích je každé tělo a etnikum potvrzeno jako posvátné a hodnotné, jako lidská bytost milovaná Bohem. Žádnému lidskému hlasu ani tělu není upřena Boží přítomnost a oheň.
-Luke Powery

Pátek
Bez Ducha svatého nevede studium Bible k Boží intimitě a sjednocení, ale spíše může vést k soběstačnosti a potvrzení toho, proč máme pravdu. Místo toho, aby nás vedlo k Bohu, stává se pro nás způsobem, jak se chránit a jak soudit a snižovat ostatní lidi.
-Richard Rohr

Dvacetidenní praxe
Lekce s větrem

Božská duše je vítr šumící rostlinami a listy,
rosa tančící na trávě,
dešťový vánek nutící vše růst.
Právě tak proudí laskavost člověka, dotýká se
těch, kdo vlečou břemena touhy.
Měli bychom být vánkem pomáhajícím bezdomovcům,
rosou utěšující ty, kdo jsou sklíčeni,
chladným mlžným vzduchem osvěžujícím vyčerpané,
a Božím učením máme nasytit hladové:

Takto sdílíme Boží duši. [1]  

Christine Valters Paintnerová provází čtenáře zkušeností s větrem a tím, jak skrze něj může promlouvat Duch svatý. Tuto praxi je nejlépe prožít venku nebo u otevřeného okna. 

Pohodlně se posaďte nebo položte a posuňte své tělo tak, abyste se cítili uvolněně a otevřeně. Věnujte tolik času, kolik potřebujete, abyste se obrátili dovnitř a usadili se v klidu. Často je užitečné všímat si svého dechu: s nádechem vdechujte vědomí přítomnosti Ducha; s výdechem vydechujte vše, co vás od této doby modlitby rozptyluje.

Přibližte si svůj dech, abyste si uvědomili přítomnost Ducha.

Uvědomte si, jak je vítr přítomen ve světě kolem vás - prostřednictvím vanoucího vánku, letících ptáků, třepotajících se motýlů, semen roznášených větrem, vašeho vlastního dechu. Při tomto prvním setkání s živlem vzduchu naslouchejte jednomu z jeho projevů. Všimněte si, zda vás ptáci, motýli, vánek, semínka, váš dech nebo nějaká jiná forma zvou nebo vzrušují. Naslouchejte, jakým způsobem vás Bůh může tento den vyzývat k hlubší pozornosti vůči větru. Naslouchejte, dokud nezjistíte, který projev vzduchu vás zve, a pak věnujte nějaký čas jeho vychutnávání.... 

Dovolte Duchu, aby rozšířil vaši schopnost naslouchat a otevřel vás plnějšímu prožívání živlu, který působí ve světě.   

Fr. Richard Rohr, OFM
přeloženo DeepL
Life in the Spirit: Weekly Summary

Sunday
We all are temples of the Holy Spirit, equally, objectively, and forever! The only difference is the degree that we know it, draw upon it, and consciously believe it.
—Richard Rohr

Monday
The gift of the Spirit is God’s own power to love unconditionally—and to transform the world by that power. This gift of knowing the Spirit, of being able to love as God does, is the same gift we need today.
—Richard Rohr

Tuesday
When Jesus is understood in relationship with Spirit as presence, wisdom, and power, we can experience Jesus as a dynamic figure, one related to God’s mysterious activity and one who dwells with us, always present.
—Diana Butler Bass

Wednesday
We must be guided by the Spirit in all that we do. We work with the movement of the Spirit as wind, light, and breath to change us and empower us to be agents of change.
—Grace Ji-Sun Kim

Thursday
At Pentecost, each body and ethnicity is affirmed as sacred and of worth, a human being loved by God. No human voice or body is denied the presence and fire of God.
—Luke Powery

Friday
Without the Spirit, Bible study does not lead to divine intimacy and union; rather, it can lead to self-sufficiency and confirmation about why we’re right. Instead of leading us to God, it becomes a way for us to protect ourselves and to judge and diminish other people.
—Richard Rohr

Week Twenty-One Practice 
Lectio with the Wind 

God’s Soul is the wind rustling plants and leaves,  
the dew dancing on the grass,  
the rainy breezes making everything to grow.  
Just like this, the kindness of a person flows, touching  
those dragging burdens of longing.  
We should be a breeze helping the homeless,  
dew comforting those who are depressed, 
the cool, misty air refreshing the exhausted,  
and with God’s teaching we have got to feed the hungry: 

This is how we share God’s soul. [1]  

Christine Valters Paintner guides readers through an experience with wind and how the Spirit might be speaking through it. This practice is best experienced outdoors or near an open window. 

Sit or lie down comfortably, shifting your body so you feel relaxed and open. Take as much time as you need to turn inward and settle into stillness. It is often helpful to notice your breathing: with the in-breath, breathe in an awareness of the presence of the Spirit; with the out-breath, breathe out all that distracts you from this time of prayer.  

Become aware of the way wind is present in the world around you—through a breeze blowing, through birds flying, butterflies fluttering, seeds being scattered by the wind, your own breath. In this initial encounter with the element of air, listen for one of its manifestations. Notice if the birds, the butterflies, the breeze, the seeds, your breath, or some other form invites you or stirs you. Listen for the way God might be calling you to deeper attention to wind this day. Listen until you have a sense of which manifestation of air is inviting you, and then spend some time savoring it…. 

Allow the Spirit to expand your capacity for listening and to open you to a fuller experience of the element at work in the world.   

Fr. Richard Rohr, OFM
Odkazy: 
[1] Carmen Acevedo Butcher, Incandescence: 365 Readings with Women Mystics (Brewster, MA: Paraclete Press, 2005), 173. Butcher’s verse is based on Hildegard of Bingen, Liber Vitae Meritorum (The Book of the Rewards of Life), 2:43. 

Christine Valters Paintner, Water, Wind, Earth, and Fire: The Christian Practice of Praying with the Elements (Notre Dame, IN: Sorin Books, 2010), 38.  


Zde se nacházejí překlady Daily Meditations, jejichž anglické originály se nacházejí na webu CAC. V den jejich vydání je zde nalezneš přeložené strojově pomocí DeepL, zpravidla do druhého dne pak projdou jazykovou úpravou někým z týmu překladatelů :-) Pokud vládneš dobrou angličtinou, přihlas se asi raději přímo u zdroje těchto úvah, tedy na webu CAC. Budeš je pak do své mailové schránky dostávat již k ranní kávě. -mš-