Přehledná tabulka mužských archetypů anglicky a česky

THE MATURE ARCHETYPES AND THEIR SHADOW POLES, ACTIVE AND PASSIVE

Dospělé archetypy a jejich "stínové" póly, aktivní a pasivní

   

The KING ARCHETYPE

Král

The MATURE KING

 • the "central archetype"
 • orders the "realm", defines its vision and boundaries

provides generativity, fertility, and blessing

 • "father" energy - guides, affirms, empowers, mentors others
 • generous, expansive - selfless service to the realm
 • - wisdom & authority figure who accepts the Source of his power

Dospělý (vyvinutý) král

 • centrální archetyp
 • řídí svou "říší" (sféru vlivu), definuje její vize a hranice
 • dodává tvůrčí atmosféru, plodnost a požehnání
 • "otcovská energie" vede, povzbuzuje, upevňuje a vyučuje druhé
 • velkorysý, expanzivní - nesobecká služba "říši"
 • - moudrost a autorita - osoba, která přijímá Zdroj své moci

The TYRANT USURPER - ACTIVE POLE of the SHADOW KING

 • abuses the realm; takes rather than gives
 • does not create but destroys
 • lacks inner structure; fears own weakness and lack of potency
 • easily threatened; oversensitive to criticism
 • flies into rages; pouts to manipulate
 • needs to be special; the center of attention
 • refuses to delegate; controls, degrades, smothers others
 • dictates rather than leads

Tyran, uzurpátor - aktivní pól stínového krále

 • zneužívá "říši", raději bere než dává
 • netvoří, ale ničí
 • nemá vnitřní strukturu; bojí se vlastní slabosti a nedostatku schopnosti
 • snadno se dá zastrašit, přecitlivělý na kritiku
 • upadá do vzteku, nafukuje se a manipuluje
 • potřebuje být zvláštní - střed pozornosti
 • odmítá delegovat; kontroluje, degraduje, dusí druhé
 • diktuje více než vede

The WEAKLING ABDICATOR - PASSIVE POLE of the SHADOW KING

 • abdicates his authority; easily bullied and controlled
 • no vision or direction for the realm; no personal power
 • sense of worthlessness, vulnerability; can't face hardship
 • lacks centeredness, calm, and security within himself
 • feels unloved or unloveable; craves approval from others
 • - slothful; lethargic

Slaboch udržující si odstup - pasivní pól stínového krále

 • vzdává se své autority; snadno se dá zatlačit a ovládat
 • bez vize nebo směru pro svou říši; žádná osobní moc
 • pocit bezcennosti, zranitelnosti; neumí se postavit obtížím
 • postrádá soustřednost, klid a bezpečí sám v sobě
 • cítí se nemilovám nebo nemilovatelný; vyžaduje schválení od druhých
 • líný a podrážděný
   

The WARRIOR ARCHETYPE

Archetyp Bojovník

The MATURE WARRIOR

Dospělý Bojovník

 • decisive action; focused mind and body
 • clarity of thinking; strategist and technician
 • courageous; a healthy aggressiveness
 • loyal to a transpersonal cause; necessary emotional detachment
 • healthy asceticism; willingness to sacrifice for the cause
 • discerning; razor-sharp evaluation of situations
 • enormous self-discipline; inner and outer control
 • accurately assesses his capacities and limitations
 • - vigorous energy
 • rozhodná akce; zacílená mysl a tělo
 • jasnost myšlení: stratég a technik
 • odvaha: zdravá agresivita
 • věrný nadosobnímu vyššímu cíli: potřebný citový odstup
 • zdravý asketismus: ochota k oběti pro vyšší cíl
 • rozlišování: jasné vyhodnocení situací
 • ohromné sebeovládání: kontrola navenek i dovnitř
 • přesně odhaduje své možnosti a omezení
 • rozhodná energie

The SADIST - ACTIVE POLE of the SHADOW WARRIOR

Sadista - aktivní pól stínového bojovníka

 • cruelty; hatred of the helpless & vulnerable (his own hidden masochist)
 • violent emotionalism; adolescent insecurity
 • defiant, impatient, intimidating, unpredictable
 • needs always to win; ignores or pushes boundaries of others
 • - rebuffs criticism or advice; rebellious toward authority
 • krutost: nenávidí bezmocné a zranitelné (jeho vlastní skrytý masochista)
 • divoká citovost: pubertální nejistota
 • vzdorovitý, netrpělivý, zastrašující, nepředvidatelný
 • vždy potřebuje vyhrát: ignoruje nebo zatlačuje hranice druhých
 • odmítá kritiku nebo radu: rebeluje proti autoritě

The MASOCHIST - PASSIVE POLE of the SHADOW WARRIOR

 • weak boundaries; takes too much abuse for too long
 • cowardly; pushover, "whipped dog"
 • projects Warrior onto others; experiences himself as powerless
 • no passion or vigor; undisciplined, unprepared
 • avoids conflict and pain; people pleaser
 • - overcommits; can't complete tasks

Masochista - pasivní pól stínového bojovníka

 • nezřetelné hranice: snese příliš mnoho zneužití příliš dlouho
 • zbabělý, odstrkovaný, bitý pes
 • promítá si "Bojovníka" do druhých; sám sebe vnímá jako bezmocného
 • bez vášně a ráznosti; neukázněný, nepřipravený
 • vyhýbá se konfliktu a bolesti; snaží se zavděčit lidem
 • příliš moc se zavazuje; nedokončuje úkoly
   

The MAGICIAN ARCHETYPE

archetyp Magik

The MATURE MAGICIAN

Dospělý Magik

 • the knower: archetype of awareness and insight
 • channeler of power; regulator of life functions of the psyche
 • lives from his center; stable, not easily pushed around
 • necessarily introverted; capacity to detach and live out of inner truths and resources
 • master of technology and of nature
 • the ritual elder, the shaman - initiates into hidden knowledge
 • - capacity to think but not to act
 • znalec: vědění a porozumění
 • předávač moci; regulátor životních funkcí pro psychiku
 • žije ze svého středu; stabilní; nedá se postrkovat
 • nutně introvertní; schopnost odstupu a žít z vnitřních pravd a zdrojů
 • mistr techniky a přírody
 • rituální stařešina, šaman - iniciuje druhé do skrytých znalostí
 • schopnost myslet ale nejednat

The DETACHED MANIPULATOR - Active pole of the SHADOW MAGICIAN

 • uses his knowledge to control and belittle, to bolster status and wealth at other's expense
 • devious; hidden agendas; witholds information
 • cruel, arrogant, condescending, cynical, suspicious, aloof
 • isolated voyeur: thinks too much to live his own life
 • cut off from his own soul

Odloučený manipulátor - aktivní pól stínového Magika

 • používá své znalosti aby druhé ovládal a umenšoval, aby si zvyšoval úroveň a bohatství na úkor druhých
 • úchylnost; skryté úmysly; zadržuje informace
 • krutý, arogantní, povýšený, cynický, podezřívavý, nezúčastněný
 • izolovaný voyeur: příliš mnoho myslí, než aby žil svůj život
 • odříznutý od své duše

The DENYING "INNOCENT" ONE - PASSIVE POLE of the SHADOW MAGICIAN

 • no energy; depressive, envious of those who live & act fully
 • in denial of his own anger and manipulativeness
 • paranoid; projects his shadow onto others
 • feigned naivete'; presents himself as completely harmless
 • "appears" to lack power drive; others have the power & knowledge
 • can't find sacred space and time within himself
 • fears abandonment; needs to please others

Odpírající "Nevinný" - pasivní pól stínového Magika

 • bez energie; depresivní, závidí těm, kdo žijí a konají plně
 • odmítá svůj hněv a manipulovatelnost
 • paranoidní; promítá svůj stín do druhých
 • fingovaná naivita; tváří se zcela nevinně
 • zdá se, že postrádá nutkání k moci; druzí mají moc a znalosti
 • nemůže najít posvátný prostor a čas sám v sobě
 • bojí se opuštěnosti; potřebuje dělat radost druhým
   

The LOVER ARCHETYPE

Archetyp Milovník

   

The MATURE LOVER

Dospělý Milovník

 • archetype of the passion and sweetness of life
 • celebration of life; play and display
 • deeply sensual; healthy sexual awareness
 • contemplative: compassionate, empathetic union with all life
 • capacity for both joy & pain; sensitive to inner & outer worlds
 • aesthetic consciousness; capacity for imaging & visioning
 • sees and feels into the heart of others
 • wants to touch and be touched by everything
 • archetyp vášně a sladkosti života
 • oslava života; hraje si a ukazuje
 • hluboce smyslový; zdravé sexuální uvědomění
 • kontemplativní, soucitné empatické spojení se vším živým
 • prostor pro radost i bolest; citlivý k vnitřním i vnějším světům
 • estetické vědomí; schopnost zobrazování a vize
 • vidí a cítí do srdcí druhých
 • všeho se chce dotýkat a být dotýkán

The ADDICTED LOVER - ACTIVE POLE of the SHADOW LOVER

 • opposed to all boundaries; lives for pleasure of the moment
 • possessed by the unconscious; lost in ocean of the senses
 • unconsciously identifies with God as Lover; refuses merely human happiness
 • can't detach from feelings; victim of his own sensitivity
 • no center; inner fragmentation
 • eternally restless; compulsive search for "orgasm without end"
 • idolater; caught in the "myriad forms", he can't find the One
 • fears abandonment

Závislý Milovník - aktivní pól stínového Milovníka

 • je proti všem hranicím; žije pro radost okamžiku
 • posedlý nevědomím; ztracen v moři smyslů
 • nevědomky se identifikuje s Bohem jako milenec; odmítá pouze lidské štěstí
 • neumí odstup od svých citů; oběť své vlastní citlivosti
 • nemá střed; vnitřní fragmentace
 • stále nepokojný; nutkavé hledání "orgasmu bez konce"
 • zbožňovatel; mezi "množstvím forem" neumí najít tu Pravou
 • bojí se opuštěnosti

The IMPOTENT LOVER - PASSIVE POLE of the SHADOW LOVER

 • depressive; lack of enthusiasm, joy, zest for life
 • no "vision", no spiritual connection
 • bored, listless; feels only sterility & flatness
 • cut off from his feelings; alienated from himself & others
 • lack of appetite for anything; sexual inactivity, emasculation
 • no ability to play, to have fun
 • guilty, easily shamed

Impotentní Milovník - pasivní pól stínového Milovníka

 • depresivní; bez nadšení, radosti z života
 • bez vize, bez duchovního napojení
 • znuděný, netečný; cítí pouze svou sterilitu a plochost
 • odříznutý od svých citům, odcizený sobě i druhým
 • nemá chuť na nic; sexuální nečinnost, odmužštění
 • bez schopnosti si hrát, bavit se
 • provinilý, snadno zahanbený

drawn from "King, Warrior, Magician, Lover; Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine", by Robert Moore & Douglas

Gillette; also "The King Within", "The Warrior Within", "The Magician Within", and "The Lover Within", also by Moore & Gil-

lette; and "Aspirations of Greatness, Mapping the Midlife Leader's Reconnection to Self and Soul", by Jim Warner

 
   

 

Propojování mezi archetypy

When the KING archetype interfaces with the

Když se Král dotýká s

Warrior - the King manifests aggressive might, when that is what is needed when order is threatened.

Bojovníkem – Král manifestuje agresivní sílu, když to je to co je potřeba když je rozkaz ohrožený.

Magician - the King manifests the power of inner authority. He knows and discerns, and acts out of this deep knowingness.

Magikem – Král manifestuje sílu vnitřní autority. On ví a rozpoznává a koná z hloubky své mazanosti ( chytrosti, moudrosti).

Lover - the King delights in us and others, and shows this delight through words of authentic praise and concrete actions that embrace our lives.

Milovníkem – Král se raduje z nás a ostatních a ukazuje radost slovy autentické chvály a konkrétními činy které zasáhnou naše životy.

   

When the WARRIOR archetype interfaces with the

Když se archetyp bojovníka setká (propojí) s

King - the Warrior is consciously stewarding the "realm", and his decisive actions, clarity of thinking, discipline, and courage are, in fact, creative and generative.

Králem – bojovník vědomě slouží „říši – království“ a jeho rozhodné akce, jasnost myšlení, disciplína a odvaha jsou ve skutečnosti kreativní a plodné.

Magician - the Warrior is able to achieve great mastery and control over himself and his "weapons". It is what allows him to channel and direct power to accomplish his goals, and to attain clarity of thinking.

Magikem – bojovník je schopen dosáhnout (přijmout) velké ovládání a kontrolu sebe a svých zbraní. To je to co dokáže nasměrovat přímo jeho sílu k dosažení cílů a dosáhnout jasného myšlení.

Lover - the Warrior is given compassion and a sense of connectedness with all things. The Lover is the masculine energy that brings him back into relatedness with human beings, in all their frailty and vulnerability. The Lover makes the Warrior compassionate at the same time he is doing his duty.

Milovníkem – bojovník dostává soucit a smysl pro souvislosti se všemi věcmi. Milovník je mužská energie, která ho přináší zpátky do vztahů s lidskými bytostmi, se všemi jejich křehkostmi a zranitelností. Milovník dělá bojovníka soucitným, současně s plněním jeho úlohy.

   

When the MAGICIAN archetype interfaces with the

Když se archetyp milovníka spojuje s

   

King - the Magician is influenced by the King's concern for generativity and generosity to use his gifts of insight, connection with deep inner resources, and ability to channel the psyche's power, in a creative and selfless way, rather than to manipulate, control, and hide the truth.

Králem - Magik je ovlivněn královou plodností a štědrostí při používání jeho darů náhledu, spojení s hlubokými vnitřními zdroji, schopností směřovat psychické síly v tvořivé a nesobecké cestě, spíše než manipulovat kontrolovat , ovládat a skrývat pravdu.

Warrior - the Magician's gifts of insight, of the channeling of power, of knowledge, and of mastery of technology are manifested through the Warrior's ability to decisively act.

Bojovníkem – magikův dar vhledu, usměrnění síly, znalosti a ovládání technologiejsou manifestovány ( projeveny) skrz bojovníkovu schopnost rozhodné akce.

Lover - the Magician is given the Lover's gifts of compassion and connection to all things to balance the Magician's necessary introversion.

Milovníkem - Magik dostává milovníkův dar slitování a spojení se všemi věcmi na vybalancování magikovi nezbytné introverze.

   

When the LOVER archetype interfaces with the

Když se archetyp Milovníka potká s

   

King - the Lover receives boundaries, structure, and order, so his chaos of feeling and sensuality can be channel ed creatively, as the King defines limits for it.

Králem – Milovník obdrží hranice, strukturu a řád, takže jeho chaos v citech a pocitovost může být nasměrována ke kreativitě, k níž král definuje limity ( omezení nebo směr?)

Warrior - the Lover is able to act decisively; to detach, with the clean cut of the sword, from the web of immobilizing sensuality. He needs the Warrior to destroy the alluring and enchanting beauty of the "Mother" that would keep him from his manhood.

Bojovníkem – milovník je schopen konat rozhodně, oddělovat čistým sekem meče z tkaniva imobilizující pocitovosti. Potřebuje bojovníka ke zničení okouzlení a okouzlující krásy „Matky“ která by ho oddělovala od mužství.

Magician - the Lover is enabled to back off from the ensnaring effect of his emotions in order to reflect, to get a more objective perspective, to disconnect - enough at least to see the big picture and to experience the

reality beneath the seeming.

Magikem - Milovník je uschopněn k odstupu od zrádných vlivů jeho emocí, k reflexi a objektivnějšímu pohledu, k odpojení - natolik aby viděl "velký obraz" a prožil realitu pod zdánlivostí.

   
 

Napsáno podle „Král, bojovník, magik, milovník“ od Roberta Moora a Douglase Gilletta

   
   

 

 

 

Comments